Tag Archives: หัวน๊อตหางปลา

หัวน๊อตหางปลาชุบซิงค์ (Wing Nuts ZN)

หัวน๊อตหางปลาชุบซิงค์
Wing Nuts ZN

หัวน๊อตหางปลาชุบซิงค์_Wing_Nuts_ZN
เกลียวมิล
ขนาด เกลียว
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
M16 2.00
M20 2.50
เกลียวนิ้ว
ขนาด เกลียว
3/16″ 24 G
1/4″ 20 G
5/16″ 18 G
3/8″ 16 G
1/2″ 12 G
5/8″ 11 G
3/4″ 10 G

สกรูหางปลาชุบซิงค์ (Wing Screw ZN)

สกรูหางปลาชุบซิงค์
Wing Screw ZN

สกรูหางปลาชุบซิงค์_Wing_Screws_ZN
เกลียว M4 M5 M6 M8 M10
ยาว (mm) 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50
10 O O
12 O O O
15 O O O O
20 O O O O O
25 O O O O O
30 O O O O O
35 O O O O O
40 O O O O O
50 O O O O O