ตลับเมตร (Measuring Tapes)

ตลับเมตร
Measuring Tapes

ตลับเมตร_Micro lock
ตลับเมตร_Measuring-Powerlock
ตลับเมตร_Levert_Lock
ตลับเมตร_Tylon Tape
รายละเอียด ยาว ใบวัดกว้าง (mm) เคลือบผิว หมุดยึดขอเกี่ยว
เมตร ฟุต
Micro Power Lock 3 10 19 Mylar 3
Micro Power Lock 5 16 19 Mylar 3
Power Lock 3 10 12.5 Mylar 2
Power Lock 5 16 19 Mylar 2
Power Lock 8 26 25 Mylar 3
Levert Lock 3 10 13 Polymer 2
Levert Lock 5 16 19 Polymer 2
Levert Lock 8 26 25 Polymer 3
Tylon 3 10 13 Tylon 2
Tylon 5 16 19 Tylon 2
Tylon 8 26 25 Tylon 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: